Haberdashery

Prym Ergo Stitch Ripper - Medium

Prym Ergo Stitch Ripper - Medium

£4.00 View product
Prym Love Ergo Stitch Ripper Small

Prym Love Ergo Stitch Ripper Small

£4.00 View product
Mini Floral Embroidery Scissors

Mini Floral Embroidery Scissors

£4.50 View product
Rose Gold Stork Scissors

Rose Gold Stork Scissors

£8.50 View product
Prym Right Hand Tailors Shears 8" Sold out

Prym Right Hand Tailors Shears 8"

£19.50 View product
Thread Snips

Thread Snips

£2.50 View product
Prym Ergo Stitch Ripper Small

Prym Ergo Stitch Ripper Small

£4.00 View product
Stork Embroidery Scissors

Stork Embroidery Scissors

£7.00 View product
Prym Pinking Shears

Prym Pinking Shears

£20.00 View product
Prym Needle Craft Scissors

Prym Needle Craft Scissors

£11.00 View product
Prym Love Textile Scissors

Prym Love Textile Scissors

£26.50 View product
Prym Love Needle Assortment and threader

Prym Love Needle Assortment and threader

£4.00 View product
Prym Left Hand Tailors Shears 8"

Prym Left Hand Tailors Shears 8"

£19.50 View product
Olfa Rotary Cutter 28mm

Olfa Rotary Cutter 28mm

£12.50 View product