Haberdashery

Prym Ergonomic Spring Tape Measure

Prym Ergonomic Spring Tape Measure

£4.00 View product
Olfa Rotary Cutter 28mm

Olfa Rotary Cutter 28mm

£12.50 View product
Frixion Pens

Frixion Pens

£3.50 View product
Flower Pins

Flower Pins

£2.50 View product
Prym Ergo Stitch Ripper - Medium

Prym Ergo Stitch Ripper - Medium

£4.00 View product
Prym Ergo Stitch Ripper Small

Prym Ergo Stitch Ripper Small

£4.00 View product
Prym Colour Tape Measure

Prym Colour Tape Measure

£3.50 View product
Prym Chalk Wheel Stick

Prym Chalk Wheel Stick

£5.50 View product
Prym Chalk Pencil Pack of 4

Prym Chalk Pencil Pack of 4

£4.00 View product
Prym Bodkins

Prym Bodkins

£1.65 View product
Prym Between Hand Sewing Needles

Prym Between Hand Sewing Needles

£1.80 View product
505 Temporay spray adhesive 250ml

505 Temporay spray adhesive 250ml

£8.50 View product